Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2023-2024

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHNL-HSSV, ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành quy định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2021-2022

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy c

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy c

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh- Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 về quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh- Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 về quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

Xem thêm
Quyết định miễn giảm học phí từ kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định miễn giảm học phí từ kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016 tàixỉu online họp ngày 27/4/2016

Xem thêm