Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy tàixỉu online

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy tàixỉu online

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên tàixỉu online hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy ngành Thú y khóa 49 và khóa 50

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy ngành Thú y khóa 49 và khóa 50

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên tàixỉu online hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Khoa Chăn nuôi thú y

Quyết định về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Khoa Chăn nuôi thú y

Căn cứ vào đề nghị của Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên lớp TY 51 do sự nhầm lẫn

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên tàixỉu online hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-ĐHNL ngày 31/10/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng trong tàixỉu online

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên tàixỉu online hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên tàixỉu online

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên tàixỉu online

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-ĐHNL ngày 31/10/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 207-2018

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 207-2018

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐRL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc Ban hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên tàixỉu online hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên tàixỉu online

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc Ban hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017

Căn cớ Quyết định 1548/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên tàixỉu online

Xem thêm