Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Công tác GVCN&CVHT
Quyết định phân công GVCN&CVHT năm học 2022-2023

Quyết định phân công GVCN&CVHT năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHNl-HSSV ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành Đề án đổi mới công tác HSSV theo hướng chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ sinh viên

Xem thêm
Báo cáo công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022

Báo cáo công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022

Ngoài việc đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của người học, quản lý, tổ chức hoạt động hỗ trợ, phục vụ sinh viên, công tác GVCN còn có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực hiện các nhiệm vụ của người học

Xem thêm
Báo cáo công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021

Báo cáo công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021

Ngoài việc đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của người học, quản lý, tổ chức hoạt động hỗ trợ, phục vụ sinh viên, công tác GVCN còn có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực hiện các nhiệm vụ của người học

Xem thêm
Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2021-2022

Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành Đề án đổi mới công tác HSSV theo hướng chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ sinh viên

Xem thêm
Báo cáo tổng kết công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

Báo cáo tổng kết công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

Nhà trường luôn xác định công tác GVCN&CVHT có vị trí, vai trò quan trọng trong tổng thể các hoạt động chung của nhà trường

Xem thêm
Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2020-20201

Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2020-20201

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành Đề án đổi mới công tác hSSV theo hướng chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ sinh viên

Xem thêm
Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2019-2020

Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm về việc ban hành Đề án đổi mới công tác HSSV theo hướng chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ sinh viên

Xem thêm
Báo cáo tổng kết công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018-2019

Báo cáo tổng kết công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018-2019

Nhà trường luôn xác định công tác GVCN có vị trí, vai trò quan trọng trong tổng thể các hoạt động chung của Nhà trường

Xem thêm
Quyết định ban hành phiếu chấm điểm công tác GVCN&CVHT năm học 2018-2019

Quyết định ban hành phiếu chấm điểm công tác GVCN&CVHT năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-ĐHNL ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành Quy định về công tác GVCN lớp, CVHT đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại trường ĐHNL

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương tình đào tạo hệ chính quy

Quyết định ban hành Quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương tình đào tạo hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đạo tạo hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2018-2019

Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc ban hành Đề án đổi mới công tác HSSV theo hướng chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ sinh viên

Xem thêm