Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng KKHT kỳ I năm học 2023-2024 họp ngày 03/11/2023

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT  bắt buộc đối với sinh viên năm học 2023-204

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2023-204

Căn cứ công văn số 1210/HD-ĐHTN-BHXH, ngày 28/7/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Xem thêm
Niêm yết học bổng KKHT kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Niêm yết học bổng KKHT kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Hiện nay nhà trường đã tổng hợp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Xem thêm
Thông báo triển khai công tác BHYT cho SV K55 năm 2023

Thông báo triển khai công tác BHYT cho SV K55 năm 2023

Căn cứ công văn số 1210/HD-ĐHTN-BHXH ngày 28/7/2023 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-204

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2023-2024

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHNL-HSSV, ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành quy định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV, ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV, ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy

Xem thêm
Tổng hợp sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023

Tổng hợp sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 1533/HD-ĐHTN-BHXH ngày 06/9/2022 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên Thú y K50 hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên Thú y K50 hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 02/03/2023 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Thực hiện thông báo về việc Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023 của Ủy ban giải thưởng KOVA. tàixỉu online được phân bổ 06 sinh viên tham dự xét giải thưởng

Xem thêm
Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2022-2023 cho SV Thú y K50

Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2022-2023 cho SV Thú y K50

Hiện nay nhà trường đã tổng hợp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên lớp THú y K50

Xem thêm
Công văn hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên đi thực tập nước ngoài

Công văn hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên đi thực tập nước ngoài

Căn cứ thông báo số 175/TB-ĐHNL-ĐT của Hiệu trưởng về nội dung đưa sinh viên đi thực tập nước ngoài

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng KKHT kỳ II năm học 2022-2023 họp ngày 03/4/2023

Xem thêm
Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Hiện nay nhà trường đã tổng hợp xong học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Xem thêm
Công văn hướng dẫn xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Công văn hướng dẫn xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 375/ĐHTN-CT HSSV ngày 13/2/2023 của Đại học Thái Nguyên v/v xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Xem thêm
Công văn về xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Công văn về xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 375/ĐHTN-CT HSSV ngày 13/2/2023 của Đại học Thái Nguyên về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Xem thêm
Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ II năm học 2022-2023

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ II năm học 2022-2023

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện hướng dẫn số 1533/HD-ĐHTN-BHXH ngày 06/9/2022 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023

Xem thêm