Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Khen thưởng – Kỷ luật
Quyết định khen thưởng các tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022

Quyết định khen thưởng các tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-ĐHNL ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng tàixỉu online ban hành QUy chế công tác người học tại tàixỉu online

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2020-2021

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2020-2021

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên năm học 2020-2021 và đề xuất của BCN các Khoa, VP CTTT

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2019-2020

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2019-2020

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên ngày 21/9/2020

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2018-2019

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2018-2019

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên ngày 05/9/2019

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2017-2018

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2017-2018

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân sinh viên đã đạt được trong năm học 2017-2018

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2016-2017

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2016-2017

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2016-2017

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2015-2016

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2015-2016

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2015-2016

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2014-2015

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2014-2015

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2014-2015

Xem thêm